BOUWKOSTENPLEIN.NL
.....voor de bouwkostenprofessional
Bouwkostenlink
Aangepast zoeken
Laatste artikelen

Welkom op bouwkostenplein.nl. Deze site is interessant voor iedere professional die (beroepsmatig) met bouwkosten te maken heeft. Wij proberen het thema "bouwkosten" zo breed mogelijk te belichten. Het moet voor de lezer een platform zijn van waaruit de informatie gevonden kan worden waarnaar hij/zij op zoek is. Wij zullen de website blijven uitbouwen en blijven voorzien van nieuwe content. Uiteraard stellen wij het zeer op prijs als jij ons verbeterpunten of tips aandraagt die er voor zorgen dat de site nog meer aansluit op de wensen van de 'bouwkostenprofessional'. Hiervoor kun je mailen naar info@bouwkostenplein.nl

Reacties

Van oudsher is vastgoedontwikkeling gericht op de eerste drie fasen van de vastgoedcyclus; Initiatief & definitie, Ontwerp en Realisatie. De exploitatie van het gebouw werd veelal buiten beschouwing gelaten. De opkomst van geïntegreerde contractvormen, de stijging van energieprijzen en de noodzaak tot het verantwoord omgaan met materiaal en energie dwingt de sector verder te kijken dan alleen de initiële investering. Gebouwinvesteringen dienen integraal te worden afgewogen ten opzichte van de prestaties op de lange termijn. Aspecten als onderhoud, energie, bewaking, schoonmaak en personeelskosten zorgen voor een substantieel aandeel in de kosten gedurende de gehele levensloop van het gebouw.

Het opstellen van een berekening van de levensduurkosten geeft een juiste prognose van de kosten (en eventueel opbrengsten) in de toekomst. Mutaties in gebruik en organisatie, afstoting of uitbreiding en verbetering van de productiviteit en verlaging van het ziekteverzuim kunnen worden meegerekend waardoor voor zowel de ontwikkelaar, belegger, grondeigenaar en eindgebruiker inzicht ontstaat in de Total Cost of Ownership! Vroegtijdige ontwerpoptimalisaties en aanpassingen tijdens de gebruiksfase geven kostenvoordelen op de langere termijn. Life Cycle Costing maakt deze voordelen inzichtelijk en geeft de betrokken partijen inzicht en overzicht, waardoor de discussie over de verdeling van de gecreëerde meerwaarde inhoudelijk kan worden gevoerd.

Lees het artikel verder op: www.bbn.nl/downloads/155/whitepaper-lcc.pdf

Reacties (1)

Met behulp van een 5-tal vragen kunt u heel globaal een inzicht krijgen van de bouwkosten van uw toekomstig project. Uiteraard is dit nog maar een heel globaal getal en dient er voor elk ontwerp een specifieke raming gemaakt te worden. Er kan gekozen worden uit verschillende afwerkings-/luxeniveau's en uit gebouwfuncties zoals scholen, zorg, gezondheidscentra etc. Een heel eenvoudige tool waarmee grof een bouwsom bepaald kan worden.

Link: http://www.bmvv.nl/overig/Rekenmodule-bouwkosten

Reacties (2)

De ABN Amro ziet de bouw versneld herstellen en heeft de groeiverwachtingen voor de bouwsector naar boven bijgesteld. Volgens de economen van de bank zal de sector dit jaar met 3 procent groeien en volgend jaar met 2 procent.

Milde winter De bank ging in januari nog uit van een kleine krimp van 1 procent voor dit jaar. Door de uitzonderlijk milde winter trekt de bouw dit jaar extra hard aan. Bouwvakkers handen hierdoor de mogelijkheid langer door te werken.

De bouwproductie kromp door de crisis vorig jaar met 4,4 procent, na een afname van ruim 8 procent in 2012.

Aanverwante branches Volgens ABN Amro profiteren alle sectoren binnen de bouw mee van de opleving, zoals de woningbouw, utiliteitsbouw als de grond-, wegen- en waterbouw. Door deze ontwikkeling zullen aanverwante branches, waaronder architecten, ingenieurs en de bouwmaterialenindustrie, dit jaar en volgend jaar ook weer groeicijfers vertonen.

Bron: http://www.duurzaamvastgoed.com/groeiverwachtingen-voor-de-bouwsector-naar-boven-bijgesteld

Reacties

De coöperatie Bouwprojecteconomie, een samenwerkingsverband van tien onafhankelijke bouwkostenbureaus in Nederland, heeft een model ontwikkeld waarmee zowel de bouwkosten als de milieulasten van een bouwproject kunnen worden berekend. Dit is uniek voor Nederland aangezien met bestaande modellen of alleen de bouwkosten of alleen de milieueffecten berekend kunnen worden. EcoQuaestor daarentegen laat direct het verband tussen milieueffecten en bouwkosten zien en kan in alle fasen van het bouwproces, van initiatief tot realisatie, ingezet worden.

De EcoQuaestor-introductiecursus is bestemd voor leden van de NVBK (Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen). In eerste instantie staat inschrijving open voor NVBK-leden die reeds eerder hun interesse kenbaar hebben gemaakt. Vanaf maandag 4 augustus kunnen ook andere NVBK-leden zich aanmelden. De cursus bestaat uit twee cursusmiddagen, waarin uitleg over de systematiek en werken met de database wordt gegeven, en zelfstudie in de vorm van uitwerking van een concrete case.

Voor meer informatie met betrekking tot deelnamekosten, cursdata, etc. zie http://www.ecoquaestor.nl/introductiecursus-2014/ 

Reacties
Hier wil ik meer over weten!
Weerslag.nl
a>
Twitter
GA